Voda v krajině

Společně proti povodním a suchu

Ve spolupráce spolků Na jedné vlně a Živá voda probíhá projekt nazvaný Společně proti povodním a suchu.

Tento projekt trvá od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 a má jej na starosti Dana Měchurová ([email protected]). Pokud vás projekt zajímá a chcete se do něj zapojit, napište jí nebo do spolkového e-mailu a my vás s Danou rádi propojíme.

Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů bleskových povodní a dlouhotrvajícího sucha. Spolu s místními občany chceme zmapovat povodí Mokropeského potoka podle metodiky Živé krajiny. Na základě získaných dat a mapových podkladů navrhneme konkrétní přírodě blízká opatření, jak zadržování vody lokálně zlepšit. Součástí projektu je i přesvědčit místní veřejnost, úřady a vlastníky pozemků, že je tato změna potřeba a že přinese výhody všem zúčastněným stranám. Cílem je koncepční a konkrétní návrh souboru opatření.

Opatření, která podle metodiky Živá krajina vznikají, vycházejí vždy z konkrétních poměrů a jsou vždy navržena tak, aby znamenala co nejmenší zásah do přírody. Nejde jen o to, aby bleskové povodně způsobily v obci menší škody, ale hlavně o to, aby se zlepšila možnost zadržet vodu přímo v lese i na území obce Jíloviště. Podaří-li se zadržet více vody přímo v lese, zlepší se tím nejen místní přírodní podmínky, ale sníží se i riziko povodní.

V rámci projektu proběhly či probíhají následující akce:

•           Průběžně probíhá mapování povodí Mokropeského potoka, školení zájemců o mapování a vyhodnocování údajů

•           V řevnickém Meandru jsme v rámci setkání inspirativních sousedů od Berounky nazvaného Síťovka vol. 2, dne 19. října 2021 představili celý projekt formou komentované prezentace za účasti zhruba stovky návštěvníků.

•           Následně po tomto představení jsme připravili v Meandru také veřejnou přednášku Společně proti suchu a povodním, která se konala 1. listopadu 2021

•           Kromě individuálního mapování připravila Dana Měchurová s Terezou Vohryzkovou také terénní komentovanou procházku povodím Mokropeského potoka, při němž na konkrétních příkladech ukázala, jak mapování povodí probíhá a jaká neinvazivní opatření je možné na vodním toku provést. Akce se konala 7. listopadu 2021.

•           Celé povodí Mokropeského potoka jsme prošli ještě 19. prosince 2021 během konzultace v terénu s lesníkem M. Čermákem, při které jsme zvažovali možnosti udržitelné péče o les.

Jak vypadá ohlédnutí za tím, co se podařilo a co nás čeká, v polovině projektu:

Shromáždili jsme podkladové mapy v programu QGIS a našli jsme hlavní spojnice mezi potokem, okolními přírodními podmínkami a historickým vývojem místa. Povodí Mokropeského potoka je již téměř kompletně domapované; v terénu jsme pomocí telefonu a aplikace QField zaznamenávali konkrétní jevy, jako je eroze, místa v korytě potoka vhodná pro potenciální hrázky (tůňky), údolnice, zahloubené koryto, překážky v korytě, strže, holiny apod. Nyní začínáme tvořit návrh přírodě blízkých opatření v program QGIS. Tyto návrhy poté zkonzultujeme s odborníky, především s hydrologem a projektantem.

Do letních prázdnin představíme předběžný návrh opatření na přednášce ve Všenorech. Proběhnou také jednání s dotčenými obcemi Jíloviště a Všenory, kterých se tato opatření týkají. Jakmile bude celý návrh opatření hotový, představíme celý hotový návrh veřejnosti na finální prezentaci výsledků projektu.

Projekt podpořila Nadace OSF  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. / The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Against floods and drought together

DonorThe A and Norway Grants
ProgrammeActive Citizens Fund
Grant period10/2021 – 9/2022

The goal of the project is to adapt local landscape to climate change and to reduce the impact of flash floods and long lasting droughts. We want locals to participate and help us to map the local stream basin according to the methodology of the project Živá krajina. We will design specific measures to better water retention in the landscape based on acquired data and map groundwork. Part of the project is to convince public, local authority and concerned landowners that this is the best course that brings benefits to all participants. The goal is to design a conceptual and specific set of measures.